Παροχές

 • Γιατρός
 • Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο από και προς το σπίτι
  (το αυτοκίνητο είναι ιδιόκτητο)
 • Σίτιση
 • Ψυχολόγος
 • Λογοθεραπευτής
 • Mini tennis
 • Αγγλικά (καθημερινά)
 • Μουσικο-κινητική
 • Ρυθμική
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Υπολογιστές-ρομποτική
Παραμυθούπολη